• koszty egzekucji zawierają w sobie podatek vat

  2016-07-13

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 07.06.2016 r., III CZP 34/16, www.sn.pl Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 790...

 • koszty przejazdu do sądu adwokata

  2016-07-12

  Uchwała Sąd Najwyższego z dnia 29.06.2016 r., III CZP 26/16, www.sn.pl Kosztami przejazdu do sądu pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym - jeżeli ich poniesienie było niezbędne i celowe w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c. - są koszty rzeczywiście poniesione.

 • Wygaśnięcie legitymacji biernej osoby, która przeniosła posiadanie rzeczy w toku sprawy

  2016-07-10

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29.06.2016 r., III CZP 25/16, www.sn.pl Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy nie może być skutecznie dochodzone przeciwko osobie, która naruszyła posiadanie rzeczy, jeżeli w toku sprawy przeniosła posiadanie tej rzeczy na inną osobę.

 • dochodzenie zwrotu wpłaty za imprezę turystyczną

  2016-05-29

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., III CZP 18/16, www.sn.pl   ​Klient niewypłacalnego biura podróży jest legitymowany do dochodzenia od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

 • koszty leczenia i rehabilitacji niefinansowane przez NFZ a umowa OC

  2016-05-26

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., III CZP 63/15, www.sn.pl   Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków...

 • odwołanie darowizny w stosunku do jednego z małżonków

  2016-04-05

  Uchwała składu Izba Cywilna Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 72/15   ​Sąd Najwyższy nie odstępuje od zasady prawnej wyrażonej w punkcie trzecim uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1979 r., III CZP 15/79, o następującej treści: "W razie odwołania darowizny w stosunku do jednego z...

REPREZENTACJA I OBRONA W SPRAWACH KARNYCH

Adwokat Przemysław Rosati broni w sprawach karnych oraz reprezentuje pokrzywdoznych jako pełnomocnik. Świadczenie usług adwokackich w ramach obrony polega na przygotowaniu analiy sprawy, przygotowaniu linii obrony, uczestniczeniu w czynnościach procesowych śledztwa, w tym w przesłuchaniach świadków, oględzinach, przesłuchaniach biegłych, realizowaniu obrony przed sądem, w tym na rozprawach i posiedzenaich. Obrona obejmuje także przygotowywanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji oraz zażaleń. Adwokat Przemysław Rosati przygotowuje...

DORADZTWO I OBSŁUGA PRAWNA

Prowadząc obsługę prawną spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą Adwokat Przemysław Rosati na pierwszym miejscu dąży do dokładnego zrozumienie biznesu i jego celu. Biorąc pod uwagę cele Klienta przedstawia propozycję ich realizacji. Realizacja celu jest zawsze ukierunkowana na osiągnięcie satysfakcji biznesowej Klienta z zapewnieniem bezpiecznych rozwiązań prawnych i pełnego zabezpieczenia prawnego. Adwokat Przemysław Rosati zajmuję się stałą obsługą spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych. Obsługa prawna obejmuje przygotowywanie umów...

REPREZENTACJA W SĄDZIE

Adwokat Przemysław Rosati specjalizuje się w prowadzeniu sporób sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz karnych, w tym karnych-gospodarczych. Reprezentacja w sprawach cywilnych dotyczy spraw o zapłatę, o odszkodowania, renty i zadośćuczynienia, niewykonanie umów, o zachowek, o naruszenie dóbr osobistych oraz w sprawach dotyczących nieruchomości (podział nieruchomości, uzgodnienie treści księgi wieczystej, zniesienie współwłasności). Reprezentacja w sprawach gospodarczych dotyczy spraw o zapłatę faktur (wierzytelności), o nienależyte wykonanie robót...